Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.wydziarany.pl („Sklep”) działającym pod adresem: www.wydziarany.pl

 §1 Definicje

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem wydziarany.pl

Sprzedawca – WEBIMED Łukasz Wojcieszek, z siedzibą Dębe Kolonia 18, 62-860 Opatówek, NIP: 968-085-02-96, REGON: 302396263, adres poczty elektronicznej jestem@wydziarany.pl, numer telefonu +48 881 202 069

Klient – osoba zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta).

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży

Koszyk – przestrzeń Sklepu, w której klient ma możliwość gromadzenia wybranych przez niego towarów, zapoznawania się z szczegółami tych towarów i zamówienia, a także finalizację zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem wydziarany.pl oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 2. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu ze sklepu wydziarany.pl

 3. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej www.wydziarany.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.

 2. W przypadku chęci złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania sklepu, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 4. Klienci korzystający ze sklepu internetowego www.wydziarany.pl dokonując rejestracji tworzą w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane i informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień w www.wydziarany.pl zwanym dalej: „Konto” . Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta, poprzez zgłoszenie rezygnacji na adres e-mail podany w niniejszym regulaminie.

 5. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail podany podczas rejestracji klient otrzyma potwierdzenie oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy między sklepem www.wydziarany.pl a Klientem dotyczącej prowadzenia konta.

 6. Sprzedawca może umożliwiać dołączenie do listy newslettera i zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci newslettera.

 7. Zawarcie umowy wymaga wówczas wypełnienia i przesłania formularza w którym należy podać adres-email. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem dołączenia do newslettera.

 8. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.

 9. Przesyłanie za pośrednictwem formularza treści bezprawnych jest zabronione.

 10. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania newslettera.

 11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności świadczenia z umową wobec konsumenta na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta oraz w regulaminie Sprzedawcy.

 12. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Sprzedawcy.

§4 Składanie zamówień

 1. Sprzedawca, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: dokładny opisu danego produktu i jego cech, łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za wysyłkę, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy, dotyczące sposobu i terminu zapłaty, dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 2. Podane ceny towarów są wyrażane w polskich złotych i są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT.
 3. Klient może złożyć zamówienie po uprzednim założeniu konta w Sklepie lub bez zakładania takiego konta, podając podczas składania zamówienia dane nabywcy i dostawy towarów.

 4. Klient wybiera dany towar poprzez kliknięcie w przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” widoczny przy towarze. Tak wybrany towar zostanie przeniesiony następnie do Koszyka.

 5. Po przejściu do Koszyka Klient ma możliwość wybrania sposobu dostawy towaru, a po kliknięciu w przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” może uzupełnić

 6. dane nabywcy towaru, adres, pod który ma być dostarczony towar oraz sposób zapłaty. Po kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” Klient zawiera umowę sprzedaży towarów.

 7. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę. Dopuszczamy możliwość przerw technicznych, wyłączających możliwość przyjmowania i realizacji zamówień Klientów. W każdym takim przypadku przerwa w funkcjonowaniu serwisu zostanie ograniczona do niezbędnego minimum.

 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki).

§5 Dostawa oraz płatność za towary

 1. Sprzedawca oferuje Klientom następujące sposoby dostawy Towarów:

 1. Wysyłka kurierem;

 2. Wysyłka kurierem za pobraniem;

 3. Paczkomat;

 4. Odbiór osobisty w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Bartosza 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 1. Sprzedawca zaleca dokładnie sprawdzenie przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności jej kompletności, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionych Towarów. W razie, gdyby opakowanie było uszkodzone, należy przesyłkę przyjąć i w obecności przewoźnika ją otworzyć oraz udokumentować jej stan np. za pomocą zdjęć lub materiału wideo. Następnie Klient powinien skontaktować się z Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sytuacji.

 2. Sprzedawca oferuje Klientom następujące sposoby płatności za zakupione Towary:

 1. Płatność przelewem tradycyjnym;

 2. Płatność systemem mobilnych płatności BLIK;

 3. Płatność szybkim przelewem PAYNOW.

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, płatności należy dokonać na rachunek bankowy 97 1140 2004 0000 3402 7741 5026, wpisując dane adresowe Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Sprzedaży. W razie braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.

 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

 4. Zamówienia są wysyłane kurierem w każdy dzień roboczy.

 §6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować o tym Sprzedawcę drogą mailową (jestem@wydziarany.pl) lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy. Klient powinien jednoznacznie wyrazić swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy, może przy tym wykorzystać formularz udostępniany przez Sprzedawcę jako załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy jest dobrowolne.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Klient powinien wysłać informację o odstąpieniu od umowy przed upływem 14-dniowego terminu.

 4. Po odstąpieniu od umowy przez Klienta Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane kwoty, w tym koszty dostarczenia Towaru (nieprzekraczające najtańszego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę). Sprzedawca zwróci Klientowi należne kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy.

 5. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki dokonana została przez Klienta płatność, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności.

 6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił, w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien zostać dokonany na adres WEBIMED Łukasz Wojcieszek ul. Bartosza 21
  63-400 Ostrów Wielkopolski. Sprzedawca prosi o umieszczeniu na paczce dopisku „www.wydziarany.pl – zwrot / wymiana”.

 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza to co było konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania Towaru.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. kosmetyki).

 9. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko Konsumentowi.

§7 Niezgodność Towaru z umową

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.

 2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową.

 3. Towar jest zgodny z umową, gdy zgodne z umową pozostają jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.

 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany, a w szczególnych przypadkach również obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

 5. Konsument w razie zamiaru skorzystania z przysługujących mu praw w związku z niezgodnością towaru z umową powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie drogą mailową (jestem@wydziarany.pl) lub pocztą tradycyjną (WEBIMED Łukasz Wojcieszek, Dębe Kolonia 18, 62-860 Opatówek). Konsument może złożyć oświadczenie z wykorzystaniem formularza przygotowanego przez Sprzedawcę. Sprzedawca udostępnia wzór formularza jako załącznik nr 2 do Regulaminu. Wykorzystanie formularza jest dobrowolne.

 6. Przed złożeniem oświadczenia Konsument jest proszony o uprzedni kontakt mailowy lub telefoniczny z Sprzedawcą.

 7. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 8. W razie złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania.

 10. Towar powinien zostać odesłany na adres WEBIMED Łukasz Wojcieszek ul. Bartosza 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Sprzedawca prosi o umieszczeniu na paczce dopisku „www.wydziarany.pl – zwrot / wymiana”.

 11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 12. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 13. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 14. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 15. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do podmiotów innych niż Konsumenci.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych osobowych, praw Klientów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.wydziarany.pl.

§9 Prawa wyłączne

 1. Publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie grafiki, zdjęcia, opisy produktów, wizerunki osób, znaki towarowe, handlowe, wzory produktów, objęte są ochroną na podstawie praw wyłącznych, w szczególności prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej.

 2. Kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie treści opublikowanych na stronie internetowej www.wydziarany.pl bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

 2. Sprzedawca udostępnia archiwalne wersje regulaminu, które dostępne są pod linkami https://wydziarany.pl/regulamin-archiwum/.

 3. Regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 5. Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

 1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

 2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów,

 3. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, do którego można zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu.

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument może skorzystać z pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z przedsiębiorcą, powstałym na tle internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. Zamówienia

 

Do

WEBIMED Łukasz Wojcieszek

Dębe Kolonia 18, 62-860 Opatówek,

NIP: 968-085-02-96, REGON: 302396263

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ……………….., zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

Proszę o zwrot środków na nr rachunku bankowego:

…………………………………………………………………………………………………

WAŻNE! Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

…………………………………………….

podpis konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. Zamówienia

Do

WEBIMED Łukasz Wojcieszek

Dębe Kolonia 18, 62-860 Opatówek,

NIP: 968-085-02-96, REGON: 302396263

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest niezgodny z umową (wadliwy). Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie) ……………………………………………………………………………………………………………

 

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

 

żądam nieodpłatnej naprawy towaru

żądam wymiany towaru na nowy

składam oświadczenie o obniżeniu ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,

składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy

proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………………………………………..……

 

/przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………….

 

…………………………………………….

podpis konsumenta

Pobierz załączniki regulaminu